ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Candy Hoover Group teavitab teid, et see sait kasutab küpsiseid, et muuta sirvimine lihtsamaks ja et nende tööriistade kaudu saadud isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Seda tüüpi isikuandmete töötlemise kohta esitab vastutav töötleja vastavalt EL määruse nr 679/2016 artiklile 13 järgmise teabe.

1. Kogutud andmete liigid, eesmärgid, töötlemise õiguslik alus ja andmete säilitamise aeg

Mis on küpsised?

Küpsised on lühikesed tekstistringid, mida kasutaja külastatavad veebisaidid saadavad tema terminalile (tavaliselt brauserile), kus need salvestatakse, et neid saaks samadele veebisaitidele tagasi saata, kui kasutaja neid järgmine kord külastab.

Rangelt vajalikud, funktsionaalsed, toimivusküpsised ja analüütilised küpsised, millel on piiratud tuvastuspotentsiaal.

Rangelt vajalikke küpsiseid kasutatakse ainult elektroonilise sidevõrgu kaudu toimuva teabevahetuse edastamiseks või kui see on rangelt vajalik teabena ettevõtte teenusepakkujale tellijale või kasutajale selgesõnaliselt taotletud teenuse osutamiseks. Teisest küljest kasutatakse analüütilisi küpsiseid, et analüüsida ja mõõta seda, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. Analüütilised küpsised on sarnased rangelt vajalike küpsistega, kui neid kasutab vahetult veebilehe haldaja, et koguda koondteavet kasutajate arvu ja külastamisviisi kohta. Õiguslik alus, mis õigustab isikuandmete töötlemist selleks otstarbeks, on ELi määruse nr 679/2016 artikli 6 lõike 1 punktis b sätestatud juhtudel või selleks, et võimaldada kasutajal soovitud teenust kasutada.

Esimese ja kolmanda osapoole profiiliküpsised (suunatud reklaamide, sotsiaalmeedia jms jaoks).

Profiiliküpsised on loodud kasutajaprofiilide loomiseks ja neid kasutatakse reklaamsõnumite saatmiseks, mis vastavad kasutaja eelistustele Interneti sirvimisel. Selline töötlemine ei põhjusta mingil juhul andmesubjektile diskrimineerimist ega negatiivset mõju. See protsess võimaldab vastutaval töötlejal hinnata oma teenuseid ja võimaldab tal neid täiustada, muutes need tõhusamaks ja kolmandatele isikutele paremini kasutatavaks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus selleks leitakse ELi määruse nr 679/2016 artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud juhtudel või seetõttu, et kasutaja on andnud oma nõusoleku profiiliküpsiste paigaldamiseks.

Sellel saidil kasutatavad küpsised on:

Küpsiste keelamine.

Kõik kaasaegsed brauserid lasevad kasutajatel otsustada, kas blokeerida nende terminali küpsiste installimine või kustutada juba installitud küpsised. See kehtib ka küpsiste kohta, mis on installitud selle saidi sirvimise tulemusena. Küpsiste paigaldamise blokeerimine või küpsiste kustutamine võib muuta meie saidi sirvimise raskeks või isegi võimatuks.

Allpool on lingid juhistele küpsiste installimise keelamiseks kõige kaasaegsemates brauserites.

Lisaks eelnevale teavitab vastutav töötleja kasutajat, et ta saab kasutada saiti Your Online Choices. Selle teenuse kaudu on võimalik hallata enamiku reklaamitööriistade jälgimiseelistusi. Vastutav andmetöötleja soovitab seetõttu kasutada seda ressurssi lisaks käesolevas dokumendis toodud teabele.

2. Andmete säilitamisaeg

Meie saidi kaudu installitud küpsised on ajutised ja kustutatakse automaatselt käesolevas isikuandmete töötlemise eeskirjas märgitud aegumiskuupäeval. Kogutud andmeid säilitatakse kooskõlas käesolevate põhimõtete sätetega või kolmanda osapoole küpsiste puhul vastavate privaatsuspõhimõtetega.

3. Töötlemismeetodid

Kogutud isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse elektrooniliste vahenditega nii arvutis kui ka paberkandjal, andmebaasis ja muudel sobivatel andmekandjatel.

Kasutatakse konkreetseid turvameetmeid, et vältida teie andmete kadumist või ebaseaduslikku või ebaõiget kasutamist, samuti volitamata juurdepääsu neile andmetele.

Vastutava töötleja teostatav isikuandmete töötlemine ei hõlma automatiseeritud otsustusprotsesse.

4. Isikuandmete esitamine

Sirvimisandmete esitamine on vajalik soovitud teenuse osutamiseks (saidi sirvimiseks) ja seetõttu nõutud. Andmesubjekti suutmatus isikuandmeid edastada muudab selle saidi sirvimise võimatuks. Andmete esitamine muudel eesmärkidel on vabatahtlik: sellisel juhul ei ole andmete esitamata jätmisel andmesubjektile mingeid tagajärgi. Rangelt vajalike ja analüütiliste küpsiste paigaldamine on valikuline (seda saab vältida brauseri seadete kaudu), kuid võib muuta saidi või mõned selle teenused kasutuskõlbmatuks.

5. Üksused, kellele võidakse isikuandmeid avaldada

Kogutud isikuandmeid ei levitata ja neid võidakse avaldada mitte ainult üksustele, kellel on seadusega või teiseste ja/või ühenduse eeskirjadega õigus ja huvi teie isikuandmetele juurde pääseda, vastutava andmetöötleja sisemistele töötajatele, vaid ka ettevõtetele, ühendustele või professionaalsetele ettevõtetele, kes osutavad andmetöötlejatena teenuseid või täidavad ülesandeid vastutava andmetöötleja nimel õiguslike kohustuste täitmiseks, samuti mis tahes organisatsioonilistel ja halduslikel eesmärkidel, mis on vajalikud nõutud teenuste osutamiseks.

Teiste üksuste nimed, kes võivad teie isikuandmetest töötlejatena teada saada, on ajakohastatud loetelus, mis on kättesaadav vastutavalt töötlejalt (küsitakse punktis 9 esitatud aadressidel).

6. Andmete edastamine välismaale või rahvusvahelistele organisatsioonidele

Vastutav töötleja ei edasta selle saidi sirvimise või teenuste kasutamise käigus kogutud andmesubjektide isikuandmeid välismaale ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

7. Link kolmanda osapoole saitidele või teenustele

See teade on esitatud ainult selle veebisaidi või selle pakutavate vahendite kaudu toimuva isikuandmete töötlemise kohta, mitte aga teiste veebisaitide kohta, mida kasutaja võib lingi kaudu külastada ja mille haldajad tegutsevad sõltumatute andmetöötlejatena. Enne kolmanda osapoole teenuste kasutamist palutakse kasutajatel hoolikalt lugeda nende privaatsuseeskirju.

8. Andmesubjekti õigused

Seoses eelnimetatud isikuandmete töötlemisega on andmesubjektil igal ajal õigus kasutada ELi määruses nr 679/2016 sätestatud õigusi, et teada näiteks järgnevat:

- isikuandmete allikas;

- töötlemise eesmärgid ja meetodid;

- loogika, mida rakendatakse töötlemisel elektroonilisi vahendeid kasutades;

- vastutava töötleja, volitatud töötlejate ja määratud esindaja andmed.

Andmesubjektil on õigus nõuda:

- juurdepääsu mittetäielikele andmetele, neid ajakohastada, parandada või neid huvi korral täiendada;

- seadusevastaselt töödeldud andmete kustutamist, anonüümimist või blokeerimist;

- oma isikuandmete töötlemise piiramist, st paluda vastutaval töötlejal või volitatud töötlejal piirata oma andmete töötlemise eesmärke või viise.

Andmesubjekt võib nõuda ka oma andmete koopiat standardvormingus (nn õigus andmete ülekantavusele).

Lõpetuseks on andmesubjektil õigus igal ajal ja tasuta täielikult või osaliselt esitada vastuväiteid:

- õiguspärastel põhjustel oma isikuandmete töötlemisele, isegi kui see on vajalik andmete kogumiseks;

- isikuandmete töötlemisele vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti e („töötlemine on vajalik avalikes huvides täidetava ülesande täitmiseks või on seotud vastutava töötleja avaliku võimu teostamisega“) või f (töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmandate isikute õigustatud huvi järgimiseks), sealhulgas sellistel sätetel põhinevale profileerimisele;

- oma isikuandmete töötlemine, kui seda teostatakse reklaami- või otsemüügimaterjalide saatmiseks või turu- või kommertsteadaannete küsitluste (otseturundus) läbiviimiseks, sealhulgas profiilide koostamiseks sellega seotud ulatuses.

Andmesubjektil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, kui see põhineb ELi määruse 679/2016 artikli 6 lõike 1 punktis a ( kui „andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil“) või artikli 9 lõike 2 punktis a (kui „andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku selliste isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil“) sätestatud juhul, ilma et see piiraks enne tagasivõtmist antud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust.

Kui andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine rikub kehtivaid õigusakte, on tal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus ta tavaliselt elab, töötab või kus väidetav rikkumine toimus. Itaalia järelevalveasutusega saab ühendust selle veebisaidil näidatud aadressidel.

9. Vastutav töötleja ja andmekaitseametnik – kontaktandmed

Vastutav töötleja on Candy Hoover Group S.r.l., mille registrijärgne asukoht on Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), maksukohustuslase number 04666310158, oma seadusliku esindaja isikus. Ettevõttega saab ühendust võtta ka e-posti aadressil data.protection@candy-group.com ja kinnitatud e-posti aadressil candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Eespool loetletud õiguste kasutamiseks võib andmesubjekt saata taotluse e-posti aadressil data.protection@candy-group.com või pöördudes andmekaitseametniku poole aadressil dpo@candy-group.com.

10. Andmekaitseametnik

Vastutav töötleja on määranud andmekaitseametniku, kellega saab igal ajal turvaliselt ja konfidentsiaalselt ühendust võtta, kui teil on isikuandmete töötlemise või andmekaitsega seotud küsimuste kohta üldiseid küsimusi. Andmekaitseametniku meiliaadress on dpo@candy-group.com.