Privaatsuseeskirjad

Hea kasutaja

sellel lehel leiate teavet selle kohta, kuidas hallata oma isikuandmeid käesoleval saidil (edaspidi „sait“).

Pakume seda teavet mitte ainult isikuandmete kaitsega seotud juriidiliste kohustuste täitmiseks vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (edaspidi „määrus“), vaid ka seetõttu, kuna usume, et isikuandmete kaitse on meie ettevõtte põhiväärtuseks ja soovime anda teile igasugust teavet, mis võib teil aidata kaitsta oma privaatsust ning jälgida oma andmete kasutamist seoses meie saidi kasutamiskogemusega.

MEIE ETTEVÕTE

Saiti ja selles pakutavaid teenuseid haldab Candy Hoover Group S.r.l., kes töötleb teie andmeid vastavalt kehtivatele isikuandmete kaitset käsitlevatele õigusaktidele. Allpool on meie kontaktandmed.

Andmetöötleja ja andmekaitseametnik

Vastutav töötleja, st isik, kes teeb otsuseid töötlemise meetodite ja eesmärkide kohta, on Candy Hoover Group S.r.l. (registreeritud aadress: Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB); tegevusaadress: Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Itaalia; IR-kood/Monza ja Brianza ettevõtte registreerimisnumber 04666310158; KMKR nr 00786860965 (edaspidi „CHG“).

Andmekaitseametnik vastutab eeskirjade täitmise järelevalve eest seoses isikuandmete töötlemisega CHG poolt.

Andmekaitseametnikuga saate ühendust e-posti  data.protection@candy-group.com või posti teel:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer.

MIS ON TÖÖDELDATAVAD ANDMED

Kui kasutate saiti, saate kasu pakutavatest teenustest või kui küsite abi ja tuge, siis CHG töötleb teie isikuandmeid. Allpool leiate kogu teabe.

Isikuandmete tüüp ja allikas

Kui külastate saiti, täidate veebivorme (nt abi taotlemiseks) või kui otsustate saada kommertsteateid, võime töödelda teie järgmisi isikuandmeid (st andmed tuvastatud või tuvastatavate isikute kohta):

 1. andmed, mille esitate veebipõhiste vormide täitmisega või telefoni teel osutatud klienditoe käigus (kui kohaldub), näiteks abi saamiseks, sh identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi), kontaktandmed (e-posti aadress, lauatelefoni ja mobiiltelefoni number), elukoha aadress, teave ostetud toodete kohta (ostukuupäev, tootekood ja -grupp, toote hind jne) ning nõutud abi liiki (k.a teave, mis on esitatud taotluse täpsustatud väljal);
 2. andmed, mida kogume saidil liikumisel (navigeerimisandmed), nagu IP-aadress või URL (ühtne allika identifikaator), nõutavate ressursside aadressid, taotluse aeg, serverile päringu saatmiseks kasutatav meetod, vastusefaili mõõtmed, serverile saadetud vastusele vastav numbriline kood (OK, viga jne) ja muud parameetrid, mis puudutavad kasutaja operatsioonisüsteemi ning arvuti töötlemise keskkonda. Sellise teabe edastamine on kaudselt seotud Interneti sideprotokollide kasutamisega. Teavet ei koguta seoses tuvastatud osapoolte või asjasse puutuvate isikutega, kuid need võivad oma olemuse tõttu kolmandate isikute valduses olevate andmete töötlemisel ja ühendamisel võimaldada kasutajate tuvastamist. Andmeid võidakse kasutada vastutuse kindlakstegemiseks juhul, kui veebisaidi vastu on toime pandud arvutikuritegu.

MIKS ANDMEID TÖÖDELDAKSE

Teie isikuandmete kasutamine on vajalik saidi turvaliseks kasutamiseks, toote või teenustega seotud toe saamiseks, seadme registreerimiseks, edasiste päringute käsitlemiseks ja teenindussõnumite saamiseks.

Meie jaoks on oluline teada, kuidas meie teenuseid kasutatakse ja kes on meie kasutajad, et pakkuda oma kasutajatele teenuseid, mis on veelgi turvalisemad ning vastaksid turu ootustele. Selleks võime analüüsida ka andmeid koondatud kujul ja teie nõusolekul kasutada seda teavet, et teiega ühendust võtta ja pakkuda Candy Group’i või meie äripartnerite tooteid ning teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda. Allpool leiate kogu teabe.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 1. et saaksite saidil turvaliselt liikuda ja oma sirvimiskogemust parandada;
 2. et vastata abitaotlusele seoses kodumasina kasutamise ja hooldamisega või vastata teie küsimustele meie toodete ning teenuste kohta. Kui me palume teil täita päringu saatmisvormi, siis tärniga tähistatud väljadele sisestatud andmed on vajalikud, kuna me ei saa muidu taotlust üle võtta ega töödelda, ilma et annaksite meile selle teabe. Võime neid andmeid koguda ja töödelda ilma teie nõusolekuta, kuna see on teile soovitud teenuse pakkumiseks vajalik;
 3. et saaksite oma seadet registreerida, saada lisatagatisi, seadme värskendusi ja teenindusteavet, et saaksite juurdepääsu oma teabele ja seadmele ning taotleda abiteenuseid. Kui me palume teil täita päringu saatmisvormi, siis tärniga tähistatud väljadele sisestatud andmed on vajalikud, kuna me ei saa muidu taotlust üle võtta ega töödelda, ilma et annaksite meile selle teabe. Võime neid andmeid koguda ja töödelda ilma teie nõusolekuta, kuna see on teile soovitud teenuse pakkumiseks vajalik;
 4. et saada meie uudiskirja, kui tellite selle teenuse. Sellisel juhul on töötlemine vajalik selleks, et pakkuda teile seda konkreetset teenust;
 5. et saada kommerts- ja müügiedendusteateid automaatselt (nt e-post, SMS, samuti operaatori kaudu tehtavad telefonikõned) CHG toodete ja võimalikult ka teiste Candy Group'i ettevõtete jaoks seoses osalemisega turu-uuringutes ning uuringutes, et hinnata klientide rahulolu toote ja saadud abi osas, või et kutsuda teid CHG poolt korraldatavatele algatustele ning üritustele. Sel eesmärgil on vajalik teie nõusolek, mistõttu on see töötlemise õiguslikuks aluseks. Kui te ei esita vastuväited, võttes meiega ühendust ülaltoodud aadressidel, tahame veenduda, et saadame teile ainult teateid, mis teid huvitavad ning seetõttu saadame üksnes pakkumisi ja teateid, mis vastavad teie profiilile, lähtudes teie eelistustest, teie poolt registreeritud toodetest ja meie teenuste kasutamisest. Pidage meeles, et kui te ei anna oma nõusolekut või ei anna selleks vajalikke andmeid, võite igal juhul jätkuvalt täiel määral ning vabalt kasutada meie teenuseid, kuid te ei saa meie toodetega seotud kommerts- ja reklaamsõnumeid;
 6. et analüüsida teie veebitegevust saidil, sh kasutades CHG või teistelt saitidelt kogutud andmeid, kasutaja jälgimisvahendite abil, nagu on kirjeldatud meie küpsistepoliitikas, mis kättesaadav lingil [http://www.hoover-baltics.com/et_EE/kupsised];
 7. et saada meie äripartneritelt kommerts- ja reklaamsõnumeid, kes tegutsevad kindlustustoodete pakkumise ja sellealase abistamise valdkonnas (nt osamaksetena makstavate garantiide pikendamine, kindlustuslepingud), nende turundustegevuse jaoks, mis põhineb ka teie eelistustel ja ostetud toodetel. Sel eesmärgil on vajalik teie nõusolek, mis on töötlemise õiguslikuks aluseks. Pidage meeles, et kui te ei anna oma nõusolekut või ei anna selleks vajalikke andmeid, võite igal juhul jätkuvalt täiel määral kasutada meie teenuseid.

KUIDAS ANDMEID TÖÖDELDAKSE

Töötleme andmeid peamiselt salvestamis-, väljavõtmis-, analüüsimis- ja arhiveerimisvahendite abil, mis on kaitstud tööstusstandarditele vastavaid turvanõudeid pakkuvate süsteemidega. Töötleme ja salvestame andmeid ainult seni, kuni see on vajalik eespool nimetatud tegevuste läbiviimiseks, ning kasutame tehnilisi-organisatsioonilisi lahendusi andmete kustutamiseks, kui need tegevused on lõpetatud. Allpool leiate kogu teabe.

Töötlemisviisid

Andmeid töötleb arvutisüsteemide ja analüüsivahendite abil peamiselt CHG poolt koolitatud volitatud personal. Võtame meetmeid, et tagada õigluse põhimõtete kohaldamine, õiguspärasus ja läbipaistvus, mis on ette nähtud isikuandmete kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega (sh määrus); et kaitsta teie privaatsust tehniliste ja korralduslike turvameetmete abil, mis tagavad piisava turvalisuse taseme ja mille eesmärk on vältida kahjumit, väärkasutamist ja sobimatut kasutamist ning volitamata juurdepääsu teie andmetele. Võime kasutada ka digitaalseid sidekanaleid (e-post, kiirsõnumivahetussüsteemid jne), telefoni (kõned, tekstsõnumid jne) ja postitusi.

Andmete säilitamine

Teie andmeid säilitatakse perioodi jooksul, mis on rangelt vajalik vaid eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti, ja tsiviilkasutuseks mitte kauem kui kümme aastat. Profiilianalüüsi andmeid, kui selliseid on, ei säilitata kauem kui 2 aastat.

Kui olete tellinud uudiskirja või nõustunud meie kommertsteadete saamisega, võite taotleda teenuse tühistamist igal ajal, kirjutades allpool toodud aadressidele. Sellisel juhul hoitakse teie andmeid alles, et jätkuvalt pakkuda teile teisi soovitud teenuseid (nt toote registreerimine asjakohase garantii jaoks kui kohaldub, abitaotlused jne). Sarnaselt, kui olete nõustunud meie kommertsteadete saamisega, saate igal ajal loobuda pakkumiste personaliseerimisest vastavalt allpool toodud tingimustele.

KELLEGA ANDMEID JAGATAKSE

Saidi toimimise tagamiseks ja selles sisalduvate teenuste pakkumiseks kasutab CHG kolmandast osapoolest tarnijaid. Juurdepääs teie andmetele nende tarnijate poolt on reguleeritud konkreetsete lepingutega, mis piirab selliste andmete kasutamist üksnes töötlemiseks, mis on vajalik saidi toimimiseks ja selles olevate teenuste pakkumiseks vastavalt meie juhistele. Need ühingud toimivad volitatud töötlejatena (edaspidi „volitatud töötlejad“) ja nad võetakse otseselt vastutusele, kui nad töötlevad andmeid viisil, mis ei vasta saadud juhistele.

Põhimõtteliselt säilitab CHG andmeid Itaalias või Euroopa Liidus, kuid osa andmeid võivad käidelda tarnijad, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Sellistel juhtudel on CHG sõlminud konkreetsed lepingud, mis seovad tarnija mitte ainult eespool nimetatud garantiidega, vaid ka määruses sätestatud lisatagatistega (nt Euroopa Komisjoni poolt vastavalt määrusele kinnitatud lepingute kasutamine). 

Allpool leiate kogu teabe

Andmete edastamine ja avalikustamine

Ilma et see piiraks seadusega nõutud teabevahetust, teie andmeid võidakse edastada volitatud CHG personalile, keda on nõuetekohaselt teavitatud ja koolitatud, või kolmanda osapoole töötajatele, kes töötlevad andmeid CHG nimel ning juhtimisel, sh ettevõtted, kes pakuvad kodumasinatele müügieelset ja -järgset abi.

Eelkõige toe ja abitaotluse korral töötleb teie andmeid vastutava töötlejana Candy Group’i ettevõte teie riigis, kes pakub seda teenust ja kellel on juurdepääs riketega seotud tooteteabele.

Seoses CHG serverite ja/või nende tarnijate asukoha kindlaks määramise erinõuetega, kasutab CHG teenuste pakkumiseks (sh telefoni tugiteenused ja hostimise teenused) volitatud töötlejatena ka tarnijaid, kes asuvad riikides, mis jäävad väljapoole Euroopa Liitu. Sellistel juhtudel kohustub CHG tagama piisava kaitse ja kaitsetaseme, sh lepingute kaudu, mis sisaldavad komisjoni poolt heakskiidetud tüüptingimusi. CRM-is säilitatud andmete puhul järgib seotud tarnija Privacy Shieldi.

Oma tavapärase äritegevusega seoses võidakse teie andmeid avalikustada spetsialistidele, konsultatsioonifirmadele või teistele sõltumatutele vastutavatele töötlejatele.

Teie nõusolekul võidakse teie andmeid avaldada teistele osapooltele kui sõltumatutele vastutavatele töötlejatele, sh CHG äripartnerid, kes tegutsevad kindlustustoodete pakkumise ja sellealase abistamise valdkonnas (nt garantii pikendamine osamaksetena, kindlustuslepingud) nende turunduse või teenuste osutamise jaoks.

Andmete turunduslikuks kasutamiseks töötlemise nõusoleku korral võivad teie andmeid töödelda ka turustusagentuurid või muud ettevõtted, näiteks volitatud töötlejad seoses teabelehtede ja äriteabe haldamise ning kättetoimetamisega e-posti teel, otseturunduse, turu-uuringute või muu reklaamitegevusega, nagu võistlused ja auhinnad.

Lõpuks, juhul kui CHG osaleb korporatiivsetes tehingutes, sh erakorralistes tehingutes, võidakse andmeid avaldada sellistes tehingutes osalevatele isikutele ja professionaalidele, kes toetavad CHG-d või teisi selliste tehingutega seotud isikuid, kui see on asjakohaste hinnangute tegemiseks vajalik.

Lisateabe saamiseks nende volitatud töötlejate kohta, kes CHG nimel andmeid töötlevad, võite kirjutada CHG kontorisse (Attn: Data Protection Officer) või järgmisele e-posti aadressile data.protection@candy-group.com.

MILLISED ON SEADUSEST TULENEVALT TEIE ÕIGUSED JA KUIDAS NEID KASUTADA

Seadus annab teile õiguse kontrollida, kuidas teie andmeid töödeldakse, ja piirata vajadusel teie andmete kasutamist. Võite kasutada neid õigusi igal ajal ja tasuta, pöördudes meie ettevõtte poole käesolevates eeskirjades toodud aadressil. CHG teeb kõik endast oleneva teie õiguste teostamise lihtsustamiseks.

Allpool leiate kogu teabe

Andmesubjektide õigused

Määruse artiklite 15-21 kohaselt on teil õigus:

 • saada kinnitust oma isikuandmete olemasolule, pääseda juurde sisule ja saada selle koopiat (juurdepääsuõigus);
 • oma isikuandmeid ajakohastada, muuta ja/või parandada (parandusõigus);
 • taotleda isikuandmete töötlemise tühistamist või piiramist määrustes sätestatud juhtudel, sh juhul, kui andmeid töödeldi seaduse rikkumisega või kui andmeid ei ole vaja säilitada seoses eesmärgiga, mille jaoks andmed koguti või muul viisil töödeldi (tühistamis- ja aegumisõigus);
 • tühistada nõusolek, kui see on antud, igal ajal ja piiramata enne tagasivõtmist antud nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust (nõusoleku tühistamise õigus);
 • määruse sätete piires saada koopia oma esitatud andmetest struktureeritud vormingus, mida tavaliselt kasutatakse ja loetakse automaatse seadme abil, ning taotleda, et sellised andmed edastatakse teisele andmetöötlejale, kui see on tehniliselt teostatav (õigus andmete teisaldatavusele);
 • esitama vastuväite töötlemisele, kui see on määrusega ette nähtud (vastuväite esitamise õigus).

Me teavitame, et andmete kustutamise taotluse korral tuleb lähtuda kehtivatest seadustest seoses dokumentide säilitamisega.

Oma õiguste kasutamiseks saatke kas e-kiri  data.protection@candy-group.com või kirjutage:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer (DPO).

Kui võtate meiega ühendust, peate edastama meile oma nime, e-posti aadressi, postiaadressi ja/või telefoninumbri, et saaksime teie päringut õigesti käidelda.

Kui arvate, et teie andmeid ei ole seaduse kohaselt töödeldud või kui selle kasutamise kohta on vaidlusi, võite esitada kaebuse selle liikmesriigi järelevalveasutusele, kus te elate, töötate või kus väidetav rikkumine toimus.

Lisateave – lingid

Sait sisaldab linke kolmanda osapoole saitidele. Soovitame tutvuda nende privaatsuseeskirjadega, et mõista, kuidas ja millistel eesmärkidel teie andmeid nende saitide kaudu töödeldakse.

Käesolevate privaatsuseeskirjade muutmine

Seda privaatsuseeskirja võidakse aeg-ajalt ajakohastada, seega näitab CHG eeskirja alaosas viimase muudatuse kuupäeva.

Muudetud  27/03/2019