Naujienlaikraščio privatumo politika

Informacinis dokumentas pagal 2003 m. birželio 30 d.  Įstatyminio Dekreto  Nr. 196  13 straipsnį ir jo tikslus

Sutinkamai su 2003 m. birželio 30 d.  Įstatyminiu Dekretu  Nr. 196 ir jo vėlesnėmis versijomis, mes pateikiame jums būtiną informaciją apie jūsų pateiktų asmeninių duomenų tvarkymus.                                                                                                                   

Šis privatumo pareiškimas neturėtų būti laikomas taikytinu kitose interneto svetainėse, kurios ilgainiui tampa prieinamos per nuorodas iš valdytojo domeno svetainių, nes valdytojas  jokiu būdu negali būti laikomas atsakingu už trečiųjų asmenų svetaines. Tai yra Privatumo pareiškimas pagal Įstatyminio Dekreto Nr. 196/2003 13 straipsnį. Asmens duomenų apsaugos kodeksą. Privatumo pareiškimas taip pat grindžiamas Rekomendacija Nr. 2/2001, Europos institucijų priimta dėl asmens duomenų apsaugos, sudarančia dalį Darbo grupės nuostatos pagal  2001 gegužės 17 Direktyvos 95/46 / EB 29 straipsnį, kuria siekiama nustatyti tam tikrus minimalius reikalavimus dėl asmens duomenų rinkimo internete, ir, visų pirma, metodų, laiko ir informacijos pobūdžio, kaip tvarkantys  valdytojai turėtų tai tiekti vartotojams, prisijungiantiems prie interneto puslapių, nepriklausomai nuo tokio prisijungimo tikslų.

DUOMENŲ "VALDYTOJAS"

pagal asmens duomenų apsaugos kodekso 28 straipsnį, yra Candy Hoover Group S.r.l. su vieninteliu akcininku bendrovės valdymui ir veiklos koordinavimui Candy SpA, registruota buveinė: Via Comolli, 16 - 20.861 Brugherio (MB) - ITALIJA, įmonės kapitalas € 30,000,000.00 pilnai apmokėtass, Italijos mokesčių kodas ir registracijos numeris Monza e Brianza Įmonių registre 04666310158, PVM kodas IT00786860965 - e-paštas: privacy@hoover.it

Duomenų tvarkymo vieta

Tvarkymą  (fiziškai "talpinamą" pas trečiąją šalį), susijusį su paslaugų šioje svetainėje procedūromis, taip pat vykdo  duomenų valdytojo būstinėje esantys tik jo atsakingi už tvarkymą darbuotojai,  arba bet kokios trečiosios šalys, prižiūinčios ar renovuojamčios svetainės puslapius.                                                                                                                    

Tvarkomų duomenų tipai

Asmeniniai ir identifikavimo duomenys. Asmeniniai duomenys, įskaitant bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kai tapatybė yra žinoma arba sužinoma, nors ir netiesiogiai, iš nuorodos į bet kurią kitą informaciją, įskaitant asmens kodą; identifikavimo duomenys, asmens duomenys, kurie leidžia tiesiogiai nustatyti atitinkamą asmenį (pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, ir t.t ...)

Naršymo duomenys

IT sistemos ir programinės įrangos procedūros naudojamos šios svetainės veikimui gali įgyti tam tikrus asmens duomenis savo normaliam darbui, kai jų perdavimas vyksta interneto ryšio protokolų naudojimo metu. Tai apima informaciją, kuri yra  renkama ne tam, kad būtų jungiamasi su nustatytais asmenimis, tačiau pagal savo pobūdį gali leisti vartotojams juos identifikuoti, naudojant tvarkomus ir kartu turimus trečiųjų šalių duomenis.  Į šią duomenų kategoriją patenka IP adresas arba vartotojų naudojami kompiuterio domenų pavadinimai , kai prisijungiama prie svetainės , taip pat prašomų resursųURI (Uniform Resource Identifier)kodai, prašymo pateikimo laikas, prašymo siuntimui naudojamas serveris, failo, gauto kaip atsakymas, dydis, skaitmeninis kodas, nurodantis pateiktų į serverį atsakymų (sėkmės, klaidos ir t.t.) statusą, kiti parametrai, susiję su operacine sistema ir naudotojo IT aplinka. Duomenys gali būti naudojami siekiant hipotetiniais atvejais nustatyti atsakomybę kompiuteriniuose nusikaltimuose prieš svetainę.

Vartotojo savanoriškai pateikti duomenys

Planinis, aiškiai savanoriškas e-pašto siuntimas  į nurodytus adresus šioje svetainėje ir / arba duomenų rinkimo formų pildymas, apima tolesnį siuntėjo adreso  įgijimą, kuris yra būtinas atsakant į visus prašymus, taip pat bet kokių kitų asmens duomenų teikimas.

Specifinė informacija. Specifinė informacija gali būti pateikta per svetainės puslapius, susijusius su konkrečių paslaugų ar duomenų tvarkymu pagal vartotojo arba atitinkamo asmens pateikimą.  

Cookie

Apiel slapukų naudojimą galima sužinoti prisijungus prie tolesnės nuorodos.

Duomenų tvarkymo tkslai, dėl kurių sutikimas suteikiamas, kai prašoma (Įstatyminio Dekreto 196/03  23 straipsnis). Numatyti savanoriškai pildant duomenų rinkimo formas ir / ar siunčiant elektroninius laiškus duomenys, bus  tvarkomi tokiais tikslais: 

A) panaudoti duomenims:

 • pildant duomenų rinkinių formas gauti naujienlaiškiui, kurį turi Candy Hoover Group Srl – kartu su vieninteliu akcininku      
 •  susijusiems su tuo administravimo ir apskaitos veiksmams.

B) susijusių duomenų tvarkymui (kol tai nebūna atšaukta):

 • gavus išankstinį sutikimą, tiesioginės rinkodaros, rinkos tyrimų ar kitų komercinių tyrimų ir tiesioginių pardavimų  veiklai; gavimui
 • automatinėmis priemonėmis, elektroniniu paštu, faksu, MMS žinutėmis (Multimedia Messaging Service) ar SMS  (trumpųjų pranešimų paslauga) ar kitų rūšių pranešimų, taip pat telefonu per operatorių ir popieriaus pagrindu paštos
 • informacinės medžiagos apie klientų pasitenkinimo  matavimą, reklamos, komercinės ir reklaminės medžiagos arba medžiagos apie renginius ir iniciatyvas, turimos Candy Hoover Group Srl kartu su vieninteliu akcininku.

C) duomenų tvarkymui (kol tai nebūna atšaukta):

 • gavus išankstinį sutikimą, tiesioginės rinkodaros, rinkos tyrimų ar kitų komercinių tyrimų ir tiesioginių pardavimų  veiklai; gavimui
 • automatinėmis priemonėmis, elektroniniu paštu, faksu, MMS žinutėmis (Multimedia Messaging Service) ar SMS  (trumpųjų pranešimų paslauga) ar kitų rūšių pranešimų, taip pat telefonu per operatorių ir popieriaus pagrindu paštos
 • informacinės medžiagos apie klientų pasitenkinimo  matavimą, reklamos, komercinės ir reklaminės medžiagos arba medžiagos apie renginius ir iniciatyvas, turimos Candy Hoover Group Srl kartu su vieninteliu akcininku ir trečiųjų šalių ar susijusių įmonių pagal bendras kontroles. GIAS Srl, partneriai, priklausantys finansinių paslaugų veiklą  vykdančių  subjektų kategorijai ir / ar veikiantys sektoriuose, gaminančiuose prekes, prijungtas prie perkamo prietaiso. Pilnas grupei priklausančių bendrovių sąrašas turi būti pateikiamas paprašius iš privacy@hoover.it.

Töötlemismeetodid - säilitamine

Andmete töötlemine toimub nii automaatselt kui käsitsi vahenditega, mis garanteerivad maksimaalse andmete turvalisuse ja privaatsuse isikute poolt, kes on spestiaalselt selleks palgatud vastavalt artiklile 31 Seadusandlikus Dekreedis nr. 296/2003. Andmeid hoitakse kuni perioodi lõpuni, mis oli mõeldud andmete kogumise alguses seatud eesmärgi täitmiseni.

Apdorojimo metodai - Saugojimas  Perdirbimo turi būti atliekami automatiškai ir rankiniu būdu, su priemonėmis ir įrankiais, Apdorojimai turi būti atliekami automatiškai ir rankiniu būdu, tokiomis priemonėmis ir įrankiais,kuriais siekiama užtikrinti maksimalų saugumą ir privatumą, specialiai tam tikslui paskirtų pagal Įstatyminio Dekreto 196/03 31 straipsnį asmenų. Duomenys turi būti saugomi ne ilgiaunegu reikia tiems tikslams, dėl kurių duomenys buvo renkami ir vėliau tvarkomi.

Taikymo perduodant ir paskleidžiant sritis 

Jūsų duomenys, kurie yra taikomi apdorojime, nebus platinami ir gali būti siunčiami įmonių, kurios yra sutartimi susietos su Candy Hoover Group Srl - ir su vieninteliu akcininku, užsienyje ir Europos Sąjungoje, pagal  42 straipsnyje nustatytas ribas ir pagal Įstatyminį DekretąNr. 196/2003. Asmens duomenys gali būti siunčiami į užsienį ne ES šalyse pagal taikymo sritį ir mastą, numatytą Įstatyminio Dekreto Nr. 196/2003 43  ir 44 (b) straipsniuose, kad būtų laikomasi sutartinių įsipareigojimų ar panašiems tikslams. Duomenys gali būti siunčiami šių kategorijų trečiosioms šalims:

 • Subjektai, teikiantys paslaugas valdant IT sistemą, naudojamą Candy Hoover Group Srl (ir vienintelio akcininko) ir telekomunikacijų tinklų valdymui (įskaitant elektroniniu paštu);
 • įmonės CANDY Hoover Group Srl - su vieninteliu akcininku ir pagal bendras kontroles susiję trečiosios šalys ar įmonės. GIAS Srl, partneriai, priklausantys finansinių paslaugų veiklą  vykdančių  subjektų kategorijai ir / ar veikiantys sektoriuose, gaminančiuose prekes, prijungtas prie perkamo prietaiso. Pilnas grupei priklausančių bendrovių sąrašas turi būti pateikiamas paprašius iš privacy@hoover.it;
 • biurai ar įmonės, dalyvaujantys pagalbos ar konsultavimo teikime;

 • kompetentingos institucijos vykdydamos teisinius įpareigojimus ir / arba viešųjų įstaigų nurodymus.

 • Subjektai, priklausantys pirmiau minėtoms kategorijoms atlieka duomenų valdytojo užduotis ar darbus visiškai nepriklausomai, kaip atskiri duomenų valdytojai. Atsakingų a08 vbbsmenų, atsakingų sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir viešai skelbiamas ne buveinėje Candy Hoover Group Srl - su vieninteliu akcijų turėtojas, per Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) ir paprašius  privacy@hoover.it

 • Atsakingų asmenų sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir viešai skelbiamas Candy Hoover Group Srl (su vieninteliu akcijų turėtoju) buveinėje per Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB) ir paprašius adresu privacy@hoover.it

Duomenų teikimo ir atsisakymo teikti pobūdis

Išskyrus kaip nurodyta dėl naršymo duomenų, vartotojas gali laisvai teikti asmens duomenis. Dėl duomenų, nurodytų A ) punkto tikslais, teikimo nuostata yra neprivaloma, tačiau būtina. Bet koks atsisakymas teikti reikalingus A) punkto duomenis reiškia, kad vykdant veiklą, kuri yra glaudžiai susijusi ir reikalinga, pavyzdžiui, gaunti tai, kas buvo paprašyta, arba pasinaudoti duomenimis valdytojui bus neįmanoma.

Duomenų teikimas ir jų tvarkymui minėtų B) ir C) punktų tikslais sutikimas yra neprivalomas. Bet sutikimo dėl nurodytų B) ir C) tikslų atsisakymas nenumato jokių neigiamų pasekmių vykdant paminėtus punkte A) tikslus.

Atitinkamų asmenų teisės

Jūs galite išsaugoti savo teises, kaip nurodyta 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminio Dekreto Nr. 196  7, 8, 9 ir 10 straipsniuose, susisiekę su Candy Hoover Group Srl kontrolieriumi elektroniniu paštu privacy@hoover.it.

. Jūs turite teisę bet kada gauti patvirtinimą apie duomenų buvimą arba ne, sužinoti jų turinį ir kilmę, patikrinti jų tikslumą ar prašyti, kad jie būtų pilnesni, atnaujinti ar pataisyti (Asmeninių duomenų apsaugos kodekso 7 straipsnis).

Pagal tą patį straipsnį, jūs turite teisę prašyti panaikinti, transformuoti į anoniminę formą ar už blokuoti duomenis, jei jie tvarkomi pažeidžiant teisines nuostatas, taip pat dėl teisėtų priežasčių bet kuriuo atveju pasipriešinti jų tvarkymui.

Kai kreipatės į kontrolierius, jūs turėtumėte pateikti savo elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę, adresą ir / arba telefono numerius, kad būtų galima teisingai tvarkyti jūsų prašymą.

Taigi, norint negauti daugiau jokių tiesioginės rinkodaros pranešimų (elektroniniu paštu, SMS, MMS, faksu), pakanka siųsti elektroninį laišką į privacy@hoover.it, bet kuriuo metu, su tema " automatizuoto bendravimo atšaukimas", arba naudotis automatinio panaikinimo sistemomis, teikiamomis tik e-paštu, ir tada toliau jūs nebūsite trukdomi.

Taigi, norint negauti daugiau jokių tradicinių tiesioginės rinkodaros pranešimų (tinklo operatoriaus skambučių, popierinių laiškų iš pašto), pakanka siųsti elektroninį laišką į privacy@hoover.it, bet kuriuo metu, su tema " tradicinės komunikacijos atšaukimas ", ir tada toliau jūs nebūsite trukdomi.

Taigi, norint negauti daugiau jokių bet kokio pobūdžio tiesioginės rinkodaros pranešimų,  pakanka siųsti elektroninį laišką į  privacy@hoover.it jigal ajahetkel, teema nimega “cancellation of traditional communication” ja Teid eemaldatakse otseturunduse saajate hulgast.

Privatumo pareiškimo pakeitimai

Kontrolierius pasilieka teisę keisti, atnaujinti, papildyti ar ištrinti privatumo pareiškimą dalis savo nuožiūra ir bet kuriuo metu. Suinteresuotas asmuo laikas nuo laiko privalo patikrinti visus pakeitimus. Siekiant palengvinti tokį patikrinimą, Privatumo pareiškime nurodoma jo atnaujinimo data.

Viimati muudetud: 2015. 07. 03