PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI

“Candy Hoover Group” informē, ka šī vietne izmanto sīkdatnes, lai atvieglotu pārlūkošanu, un ka personas dati, kas iegūti, izmantojot šos rīkus, tiks apstrādāti saskaņā ar personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Attiecībā uz šāda veida personas datu apstrādi saskaņā ar ES Regulas Nr. 679/2016 13. pantu Pārzinis sniedz šādu informāciju:

1. Savākto datu veidi, mērķi, datu apstrādes juridiskais pamats un glabāšanas laiks

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir īsas teksta virknes, ko lietotāja apmeklētās vietnes nosūta uz savu termināli (parasti uz pārlūkprogrammu), kur tās tiek saglabātas, lai nosūtītu tās atpakaļ uz tām pašām vietnēm nākamajā reizē, kad lietotājs tās apmeklē.

Nepieciešamās, funkcionālās, veiktspējas un analītiskās sīkdatnes ar ierobežotām identifikācijas iespējām.

Nepieciešamās sīkdatnes tiek izmantotas vienīgi, lai pārraidītu saziņu elektronisko sakaru tīklā, vai kā noteikti nepieciešamas, lai uzņēmuma pakalpojumu sniedzējs saņemtu informāciju, ko abonents vai lietotājs ir skaidri pieprasījis, lai tas varētu sniegt pakalpojumu. Savukārt analītiskās sīkdatnes izmanto, lai analizētu un mērītu, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Analītiskās sīkdatnes ir līdzīgas nepieciešamajām sīkdatnēm, kad tās tieši izmanto vietnes pārvaldnieks, lai apkopotu informāciju par lietotāju skaitu un to, kā viņi apmeklē vietni. Juridiskais pamats, kas atļauj personas datu apstrādi šim mērķim jeb kas ļauj lietotājam lietot pieprasīto pakalpojumu, ir noteikts Regulas (ES) Nr. 679/2016 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Pirmās puses un trešās puses profilēšanas sīkdatnes (mērķtiecīgai reklāmai, sociālajiem medijiem utt.).

Profilēšanas sīkdatnes ir paredzētas lietotāju profilu izveidei un tiek izmantotas, lai nosūtītu reklāmas ziņojumus, kas atbilst lietotāja vēlmēm interneta pārlūkošanas laikā. Šāda veida apstrāde nekādā gadījumā neradīs diskrimināciju vai negatīvu ietekmi uz datu subjektu. Šo sīkdatņu vākšana ļauj Pārzinim novērtēt savus pakalpojumus un ļauj viņam tos uzlabot, padarot tos efektīvākus un pieejamākus trešajām personām. Juridiskais pamats, kas atļauj personas datu apstrādi šim mērķim jeb kas tiek veikta, no lietotājs ir sniedzis piekrišanu profilēšanas sīkdatņu instalēšanai, ir noteikts Regulas (ES) Nr. 679/2016 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Šī vietne izmanto šādas sīkdatnes:

Sīkdatņu atspējošana.

Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj lietotājiem bloķēt sīkdatņu instalēšanu savā terminālī un dzēst visas jau instalētās sīkdatnes. Tas attiecas arī uz sīkdatnēm, kas instalētas šīs vietnes pārlūkošanas rezultātā. Sīkdatņu instalēšanas bloķēšana vai dzēšana var apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu mūsu vietnes pārlūkošanu.

Tālāk ir sniegtas saites uz norādījumiem par sīkdatņu instalēšanas atspējošanu jaunākajās pārlūkprogrammās.

Turklāt Pārzinis informē Lietotāju, ka viņš var izmantot sadaļu Jūsu tiešsaistes izvēles. Izmantojot šo pakalpojumu, var pārvaldīt lielāko daļu reklāmas rīku izsekošanas preferences. Tāpēc Pārzinis iesaka izmantot šo resursu papildus šajā dokumentā sniegtajai informācijai.

2. Datu glabāšanas laiks

Sīkdatnes, kas instalētas, izmantojot mūsu vietni, ir īslaicīgas un tiek automātiski dzēstas šajā personas datu apstrādes politikā norādītajā derīguma termiņā. Apkopotie dati tiks glabāti saskaņā ar šīs politikas noteikumiem, bet trešo pušu sīkdatņu gadījumā – saskaņā ar to privātuma politiku.

3. Pārstrādes metodes

Savāktie personas dati tiks apstrādāti un glabāti ar elektroniskiem rīkiem gan datorā, gan papīra formātā, organizēti datubāzē un uz jebkura cita veida piemērota datu nesēja.

Tiek veikti īpaši drošības pasākumi, lai novērstu jūsu datu nozaudēšanu vai nelikumīgu vai nepareizu izmantošanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi tiem.

Personas datu apstrāde, ko veic Datu pārzinis, neietver automatizētus lēmumu pieņemšanas procesus.

4. Personas datu sniegšana

Pārlūkošanas datu sniegšana ir nepieciešama pieprasītā pakalpojuma sniegšanai (vietnes pārlūkošanai) un tādēļ ir nepieciešama šim nolūkam: ja datu subjekts nepaziņo personas datus, nav iespējams atļaut pārlūkot šo vietni. Datu sniegšana nav obligāta šādiem nolūkiem: ja nesniegsiet datus, tas nekādi neietekmēs datu subjektu. Noteikti nepieciešamo un analītisko sīkdatņu instalēšana nav obligāta (to var mainīt, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus), bet tā var padarīt vietni vai dažus tās pakalpojumus neizmantojamus.

5. Juridiskas personas, kurām var izpaust personas datus

Apkopotie personas dati netiks izplatīti un var tikt izpausti ne tikai juridiskām personām, kurām ir tiesības un intereses piekļūt jūsu personas datiem saskaņā ar tiesību aktiem vai sekundārajiem un / vai kopienas tiesību aktiem, Datu pārziņa iekšējiem darbiniekiem, bet arī uzņēmumiem, apvienībām vai profesionālām firmām, kas sniedz pakalpojumus vai veic uzdevumus Datu pārziņa vārdā kā Datu apstrādātāji juridisko saistību izpildei, kā arī jebkādiem organizatoriskiem un administratīviem mērķiem, kas nepieciešami pieprasīto pakalpojumu sniegšanai.

Juridiskās personas, kuru rīcībā kā pie apstrādātājiem var nonākt jūsu personas dati, ir iekļautas atjauninātajā sarakstā, ko var saņemt no Datu pārziņa (pieprasiet sarakstu, rakstot uz 9. punktā norādītajām adresēm).

6. Datu nosūtīšana uz ārvalstīm vai starptautiskām organizācijām

Datu subjektu personas datus, kas savākti, pārlūkojot vai izmantojot šajā vietnē sniegtos pakalpojumus, Pārzinis nenosūta uz ārvalstīm vai starptautiskām organizācijām.

7. Saite uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem

Šie datu aizsardzības noteikumi attiecas tikai uz to personas datu apstrādi, ko veic, izmantojot šo vietni vai tās nodrošinātos rīkus, nevis citas tīmekļa vietnes, kuras lietotājs var apmeklēt, izmantojot saiti, un kuru pārvaldnieki darbojas kā neatkarīgi datu pārziņi. Tāpēc, pirms piekļūstat trešo pušu pakalpojumiem, lietotāji tiek aicināti rūpīgi izlasīt attiecīgo pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku.

8. Datu subjekta tiesības

Saistībā ar iepriekš minēto personas datu apstrādi datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā izmantot Regulā (ES) Nr. 679/2016 paredzētās tiesības, tai skaitā, piemēram, noskaidrot:

- personas datu avotu;

- apstrādes mērķi un metodes;

- ja apstrādei izmanto elektroniskos instrumentus, izmantoto loģiku;

- Pārziņa, apstrādātāja un ieceltā pārstāvja kontaktinformāciju.

Datu subjektam ir tiesības:

- piekļūt, atjaunināt, labot vai, ja tas ir ieinteresēts, papildināt nepilnīgus datus;

- dzēst, anonimizēt vai bloķēt tikai tādus datus, kas apstrādāti, pārkāpjot likumu;

- ierobežot savu personas datu apstrādi, t.i., lūgt Pārzini vai apstrādātāju ierobežot personas datu apstrādes nolūkus vai veidus.

Datu subjekts var arī pieprasīt savu datu kopiju standarta formātā (t. s. tiesības uz datu pārnesamību).

Turklāt datu subjektam ir arī tiesības jebkurā laikā un bez maksas pilnībā vai daļēji iebilst pret:

- leģitīmu iemeslu dēļ – iebilst pret savu personas datu apstrādi, pat ja tā attiecas uz datu vākšanas mērķi;

- iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunktu (“apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras”) vai f) apakšpunktu (“apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai”), tostarp profilēšanu, pamatojoties uz šādiem noteikumiem;

- iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja to veic, lai nosūtītu reklāmas vai tiešās tirdzniecības materiālus vai lai veiktu tirgus vai komerciālās komunikācijas aptaujas (tiešā tirdzniecība), tostarp profilēšanu tādā apjomā, kādā tā ir saistīta.

Neskarot datu apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukšanas sniegtā piekrišana, Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu apstrādei, ja tas ir pamatoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 679/2016 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu ( “datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”) vai saskaņā ar 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu (“datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”).

Ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj spēkā esošos tiesību aktus, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši dalībvalstī, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, strādā vai kurā noticis iespējamais pārkāpums. Ar Itālijas uzraudzības iestādi var sazināties, izmantojot adreses, kas norādītas šajā tīmekļa vietnē.

9. Datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists – kontaktinformācija

Datu pārzinis ir “Candy Hoover Group S.r.l.”, juridiskā adrese Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 04666310158, kuru pārstāv ieceltais juridiskais pārstāvis. Ar Uzņēmumu var sazināties, rakstot arī uz e-pasta adresi data.protection@candy-group.com un uz sertificēto e-pasta adresi candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, datu subjekts var nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi data.protection@candy-group.com vai sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu dpo@candy-group.com.

10. Datu aizsardzības speciālists

Datu pārzinis ieceļ datu aizsardzības speciālistu, ar kuru jebkurā laikā var sazināties droši un konfidenciāli, ja jums ir vispārīgi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi vai par jebkuru jautājumu, kas attiecas uz datu aizsardzību. Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese ir: dpo@candy-group.com.